Registrace na Strakoňák.cz

Registrace na Strakonak.cz

Podmínky užívání služeb serveru www.strakonak.cz

Jednoduše řečeno - prosím čtěte

 • Registrace je dobrovolná, zdarma a můžete ji kdykoliv zrušit.
 • Váš email nebude bez Vašeho svolení nikde zveřejněn ani nikomu předán.
 • Heslo je uloženo po zakódování, je tedy v bezpečí a ani my ho nebudeme znát.
 • Dáváte nám svolení k posílání informačních a reklamních emailů jak od nás, tak od našich partnerů. Souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat. Ve vlastním zájmu Vás nebudeme kamenovat emaily, souhlas potřebujeme abychom dodržovali zákon.
 • Emaily od nás mohou obsahovat tzv. "reklamní patičky"
 • Pravdila můžeme samozřejmě měnit, o případné změně budete informováni emailem.
 • Případné dotazy směřujte na náš email info@strakonak.cz

Složitěji řečeno

 1. Provozovatel serveru STRAKONAK.CZ (dále jen "provozovatel") je oprávněným provozovatelem a správcem serveru STRAKONAK.CZ (dále jen "Server").
 2. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru.
 3. Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel.
 4. Registrace a veškeré služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce jednotlivých služeb, které mohou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí Serveru se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality Serveru.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet:
  - který byl vytvořen, ale 14 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit
  - který byl vytvořen, ale nebyl používán déle než 1 rok
 6. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Serveru
 7. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Provozovatel Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Provozovatele. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci Serveru prostřednictvím emailu na info@strakonak.cz"
 8. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany).
 9. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů provozovatelem Serveru a jeho partnerů pro rozvoj a provoz Serveru.
 10. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen "Propojené servery"). Propojené servery nejsou kontrolovány Provozovatelem a tento není zodpovědný za obsah žádného Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Provozovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli.
 11. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob.
 12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.
 14. Provozovatel je oprávněn tato pravidla měnit, tyto změny jsou závazné od okamžiku jejich zveřejnění a odeslání upozornění o změně na emailovou adresu Uživatele.
 15. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím emailu na info@strakonak.cz
 16. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
Nahoru